فایل های دسته بندی فنی مهندسی - صفحه 1

آشنایی با برچسب انرژی

نام فایل : آشنایی با برچسب انرژیتعداد صفحه/اسلاید : 24حجم : 5در حال حاضر 100درصد از خانواده هاي شهري و بیش از 95درصد از خانواده هاي روستايي از خدمات شبکه برق در کشور استفاده مي کنند. با توجه به افزايش سطح رفاه عمومي و افزايش مشترکين برق و استف...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل